Publiczna Szkoła Podstawowa Rudzkiego Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego w Rudzach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej https://psp-rsko.pl  zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r.
o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego.

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Publicznej Szkoły Podstawowej Rudzkiego Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego w Rudzach https://psp-rsko.pl.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 18.12.2023 r.

Strona aktualizowana jest na bieżąco.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r.
o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Deklarację sporządzono dnia: 18.12.2023 r.

Deklarację ostatnio aktualizowano dnia: 18.12.2023 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Status pod względem zgodności z ustawą

Zgodnie z wytycznymi dla dostępności treści internetowych w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych strona internetowa jest:

 • częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej;
 • zamieszczone informacje są w postaci artykułów lub załączników, które mogą być niedostępne cyfrowo w całości ponieważ:
  – pochodzą z różnych źródeł,
  – posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji,
  – opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
  – są w postaci skanów z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do opublikowania informacji,
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchoniemych,
 • zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Dyrektor szkoły: Barbara Gwóźdź adres

e- mail: psp_rsko@yahoo.pl

Informacja zwrotna

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie,
o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Postępowanie odwoławcze

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna:

Publiczna Szkoła Podstawowa Rudzkiego Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego w Rudzach

Dostosowanie wejść do budynków

Do budynku prowadzi 1 wejście od ul. Dworskiej. Sekretariat szkoły, gabinet dyrekcji oraz sale lekcyjne znajdują się na piętrze budynku i nie są dostępne dla osób niepełnosprawnych. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku.

Dostosowanie korytarzy

Korytarze nie są dostępne dla osób niepełnosprawnych.

Dostosowanie schodów

Nie.

Dostępność pochylni

Przy wejściu znajduje się podjazd dla wózków.

Dostępność informacji

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Dostępność pętli indukcyjnych

Nie.

Dostosowanie parkingów

Przed budynkiem brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Prawo wstępu z psem asystującym

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Dostępność tłumacza języka migowego

Nie można skorzystać z tłumacza języka migowego.

Deklaracja poprawy dostępności

W miarę możliwości redaktorzy będą poprawiać zamieszczone treści.